DOSTĘPNOŚĆ

DOSTĘPNOŚĆ

ZARZĄDZNIE NR 3/2022 (pobierz)

DYREKTORA DZIERŻONIOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

z dnia ………………………………………..

 

w sprawie zapewnienia dostępu alternatywnego dla osób ze szczególnymi potrzebami w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury

Na podstawie § 9.1. oraz § 10 Statutu Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury w związku z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062) oraz w związku z art. 7 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 848) zarządza się co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się „Zasady zapewnienia dostępu alternatywnego, dla osób ze szczególnymi potrzebami w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury" stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury do zapoznania z treścią Zasad zapewnienia dostępu alternatywnego i przestrzegania jego postanowień.

 

§ 3.

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Kierownikowi działu administracji i obsługi.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2022 Dyrektora DOK

 

Zasady dostępu alternatywnego dla osób ze szczególnymi potrzebami

w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury

§ 1.

1. Zasady określają sposób postępowania pracowników Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury w Dzierżoniowie w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami – gości i klientów DOK.

 1. Osobą ze szczególnymi potrzebami jest osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki, aby przezwyciężyć bariery, by uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

 2. Każdy pracownik Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, niezależnie od niniejszych zasad, ma obowiązek udzielenia wszelkiej pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami przebywającymi na terenie działania DOK.

§ 2.

Pracownik widząc osobę ze szczególnymi potrzebami, która przybyła do DOK lub zwróciła się do niego o pomoc, przeprowadza wstępną rozmowę w celu ustalenia charakteru sprawy, którą ta osoba chce załatwić.

§ 3.

1. Jeżeli charakter sprawy tego wymaga, pracownik, który jako pierwszy kontaktuje się z osobą ze szczególnymi potrzebami, powiadamia bezpośrednio właściwego do załatwienia sprawy pracownika lub Dyrektora o takiej potrzebie.

 1. Obsługa klienta zorganizowana jest w taki sposób, że sprawy związane z organizacją imprez, uczestnictwem w zajęciach ara oraz rezerwacją i zakupem biletów są załatwiane w pomieszczeniach dostępnych.

 2. Administracja, kadry, księgowość oraz sekretariat i gabinet Dyrektora znajdują się ze względu na stopnie na półpiętro posiadają dostęp wyłącznie schodami.

 3. Obsługa osób z niepełnosprawnościami, które chcą załatwić sprawy w niedostępnych pomieszczeniach, odbywa się w sali nr 3.

 4. Pracownik obsługujący osobę ze szczególnymi potrzebami w szczególności udziela informacji i wyjaśnień, przyjmuje i wydaje dokumenty.

 5. Po zakończeniu obsługi pracownik DOK służy pomocą osobie ze szczególnymi potrzebami w opuszczeniu budynku.

 6. Do załatwiania spraw, w okresie epidemii, zastosowanie mają również przepisy oraz wytyczne wydane przez Dyrektora DOK w sprawie czasowej zmiany organizacji pracy w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury.

 7. Goście na imprezach realizowanych w budynku głównym nie napotkają na przeszkody architektoniczne, ale osoby z problemami wzroku będą wymagać szczególnej opieki, którą pracownik DOK jest zobowiązany zapewnić.

 8.  

 9. Budynek kinoteatru nie zapewnia dostępności, w związku z tym przy każdej imprezie pracownicy DOK zapewniają dostępność alternatywną.

 10. § 4.

  1. Wszystkie osoby z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się ze względu na swoją niepełnosprawność lub wiek, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć z parkingu DOK do budynku głównego lub kinoteatru, mogą zgłosić telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich, chęć skorzystania z wsparcia pracownika DOK.

   

  2. Zgłoszenia należy dokonać, dzień przed planowaną wizytą w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury w zależności od rodzaju załatwianej sprawy:

 11. telefonicznie do sekretariatu dzień przed planowaną wizytą

 12. telefonicznie do działu organizacji imprez lub kasy biletowej najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed imprezą.

 13.  

  3. Wsparcia w dotarciu do obiektów udzielają pracownicy DOK.

   

  § 5.

  1. Osoby niedosłyszące przy załatwianiu spraw w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury mogą skorzystać z pętli indukcyjnej. Aktualnie wyposażona w nią jest kasa biletowa w budynku głównym.

  § 6.

  Dostępność cyfrowa

  1. W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności cyfrowej:

 14. strony internetowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury - www.dok.pl - zapewnia się alternatywny sposób dostępu, który polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

 15. Biuletynu Informacji Publicznej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury - bip.dok.nv.pl -zapewnia się alternatywny sposób dostępu, który polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 16. 2. Wniosek o zapewnienie dostępu alternatywnego dotyczącego dostępności cyfrowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

   

  § 7.

  Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna

 17. W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej zapewnia się alternatywny sposób dostępu.

 18. Wniosek o zapewnienie dostępu alternatywnego dotyczącego dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszych zasad.

 19. § 8.

  1. W celu zapewnienia dostępu alternatywnego zarówno w zakresie dostępności cyfrowej, architektonicznej, jak i informacyjno-komunikacyjnej należy zgłosić się za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów komunikacji:

 20. Kontakt telefoniczny - Koordynator ds. dostępności: tel. 746465017,

 21. Kontakt mailowy – Koordynator ds. dostępności: e-mail dostepnoscat[2][1][0]dok [dot] pl,

 22. Adres do korespondencji – Koordynator ds. dostępności, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów, pok. 8.

 23.  

  § 9.

  Postanowienia końcowe

  1. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności, wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia skargi na brak dostępności, na zasadach i w trybie, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Załącznik Nr 1

  do Zasad dostępu alternatywnego

  dla osób ze szczególnymi potrzebami w DOK
   

  Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

  Dzierżoniów, dnia ......................

  Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

  ul. Świdnicka 23

  58-200 Dzierżoniów

  Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) wnoszę o zapewnienie dostępności cyfrowej.

 24. Dane osoby wnioskującej o zapewnienie dostępności:

 25. Imię i nazwisko ....................................................................................................................................................

  Adres zamieszkania ............................................................................................................................................

 26. Adres strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementy strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej, które mają być dostępne cyfrowo:

 27. ..................................................................................................................................................................................

 28. Opis elementu, który jest niedostępny i zakres wnioskowanej dostępności:

 29. .................................................................................................................................................................................

 30. Proponowany sposób zapewnienia dostępności (możesz wskazać sposób zapewnienia dostępności, np. odczytanie przez pracownika na podany numer telefonu)

 31. .................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................

 32. Sposób kontaktu z wnioskodawcą- proszę wskazać jedną preferowaną formę kontaktu:

 33. 1) telefonicznie pod numerem: ..................................................................................................................

  2) listownie na adres pocztowy: ................................................................................................................

 34. mailowo na adres e-mail:

 35. inny sposób: ..................................................................................................................................................

 36. ……………………………………….............................................................................................................

   

  ……………………………….……………………

  Data i podpis wnioskodawcy

  Klauzula informacyjna

  w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

  (do wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej)

   

  Administrator Danych

  Dzierżoniowski Ośrodek Kultury reprezentowany przez Dyrektora ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów tel. 74 6464660

  Inspektor Ochrony Danych

  Pan Tomasz Więckowski kontakt: e-mail iod2at[2][1][0]synergiaconsulting [dot] pl tel.: 693 337 954 lub pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt. 1

  Cele przetwarzania danych

  Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej.

  Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

  Będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO w związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

  Okres przechowywania

  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną określoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

  Odbiorcy Twoich danych

  Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

  Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługują Ci w sytuacjach określonych prawem następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1)prawo dostępu do swoich danych osobowych,

  2)prawo do żądania sprostowania danych osobowych,

  3)prawo ograniczenia przetwarzania,

  Prawo wniesienia skargi

  W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Informacja o konieczności podania danych

  Podanie danych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja wniosku o zapewnienie dostępności.

   

   

   

  Załącznik Nr 2

  do Zasad dostępu alternatywnego

  dla osób ze szczególnymi potrzebami w DOK

   

   

  Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

  Dzierżoniów, dnia ......................

  Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

  ul. Świdnicka 23

  58-200 Dzierżoniów

  Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) wnoszę o zapewnienie dostępności w zakresie dostępności architektonicznej lub dostępności informacyjno – komunikacyjnej. * * Właściwe podkreślić.

 37. Dane osoby wnioskującej o zapewnienie dostępności:

 38. Imię i nazwisko.............................................................................................................................

  Adres zamieszkania.....................................................................................................................

 39. Bariera utrudniająca lub uniemożliwiająca zapewnienie dostępności w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie:

 40. .........................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................

 41. Sposób kontaktu z wnioskodawcą- proszę wskazać jedną preferowaną formę kontaktu:

 42. 1) telefonicznie pod numerem: .........................................................................................................

  2) listownie na adres pocztowy: ........................................................................................................

 43. mailowo na adres e-mail: ...............................................................................................................

 44. inny sposób: .......................................................................................................................................

 45. Klauzula informacyjna

  w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

  (do wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej)

   

  Administrator Danych

  Dzierżoniowski Ośrodek Kultury reprezentowany przez Dyrektora ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów tel. 74 6464660

  Inspektor Ochrony Danych

  Pan Tomasz Więckowski kontakt: e-mail iod2at[2][1][0]synergiaconsulting [dot] pl tel.: 693 337 954 lub pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt. 1

  Cele przetwarzania danych

  Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej.

  Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

  Będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO w związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

  Okres przechowywania

  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną określoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

  Odbiorcy Twoich danych

  Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

  Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługują Ci w sytuacjach określonych prawem następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1)prawo dostępu do swoich danych osobowych,

  2)prawo do żądania sprostowania danych osobowych,

  3)prawo ograniczenia przetwarzania,

  Prawo wniesienia skargi

  W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Informacja o konieczności podania danych

  Podanie danych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja wniosku o zapewnienie dostępności.

   

   

  4. Proponowany sposób zapewnienia dostępności:

  .......................................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................

   

   

  ……………………………………………………………

  Data i podpis wnioskodawcy

   

   

   

   

   

 


Adres źródłowy: https://dok.pl/dok/videorelacje/dostepnosc

Załączniki
 • [0] https://dok.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [1] https://dok.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [2] https://dok.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [3] https://dok.plhttps://www.youtube.com/embed/WvndQy20YzM?wmode=opaque