DOSTĘPNOŚĆ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI (pobierz)

Zasady dostępu alternatywnego dla osób ze szczególnymi potrzebami w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury
§ 1.
1. Zasady określają sposób postępowania pracowników Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury w Dzierżoniowie w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami – gości i klientów DOK.
2. Osobą ze szczególnymi potrzebami jest osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki, aby przezwyciężyć bariery, by uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.
3. Każdy pracownik Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, niezależnie od niniejszych zasad, ma obowiązek udzielenia wszelkiej pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami przebywającymi na terenie działania DOK.
§ 2.
Pracownik widząc osobę ze szczególnymi potrzebami, która przybyła do DOK lub zwróciła się do niego o pomoc, przeprowadza wstępną rozmowę w celu ustalenia charakteru sprawy, którą ta osoba chce załatwić.
§ 3.
1. Jeżeli charakter sprawy tego wymaga, pracownik, który jako pierwszy kontaktuje się z osobą ze szczególnymi potrzebami, powiadamia bezpośrednio właściwego do załatwienia sprawy pracownika lub Dyrektora o takiej potrzebie.
2. Obsługa klienta zorganizowana jest w taki sposób, że sprawy związane z organizacją imprez, uczestnictwem w zajęciach ara oraz rezerwacją i zakupem biletów są załatwiane w pomieszczeniach dostępnych.
3. Administracja, kadry, księgowość oraz sekretariat i gabinet Dyrektora znajdują się ze względu na stopnie na półpiętro posiadają dostęp wyłącznie schodami.
4. Obsługa osób z niepełnosprawnościami, które chcą załatwić sprawy w niedostępnych pomieszczeniach, odbywa się w sali nr 3.
5. Pracownik obsługujący osobę ze szczególnymi potrzebami w szczególności udziela informacji i wyjaśnień, przyjmuje i wydaje dokumenty.
6. Po zakończeniu obsługi pracownik DOK służy pomocą osobie ze szczególnymi potrzebami w opuszczeniu budynku.
7. Do załatwiania spraw, w okresie epidemii, zastosowanie mają również przepisy oraz wytyczne wydane przez Burmistrza Dzierżoniowa w sprawie czasowej zmiany organizacji pracy w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie.
8. Goście na imprezach realizowanych w budynku głównym nie napotkają na przeszkody architektoniczne, ale osoby z problemami wzroku będą wymagać szczególnej opieki, którą pracownik DOK jest zobowiązany zapewnić.
9. Budynek kinoteatru nie zapewnia dostępności, w związku z tym przy każdej imprezie pracownicy DOK zapewniają dostępność alternatywną.
§ 4.
1. Wszystkie osoby z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się ze względu na swoją niepełnosprawność lub wiek, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć z parkingu DOK do budynku głównego lub kinoteatru, mogą zgłosić telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich, chęć skorzystania z wsparcia pracownika DOK.
2. Zgłoszenia należy dokonać, dzień przed planowaną wizytą w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury w zależności od rodzaju załatwianej sprawy:
1) telefonicznie do sekretariatu dzień przed planowaną wizytą
2) telefonicznie do działu organizacji imprez lub kasy biletowej najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed imprezą.
3. Wsparcia w dotarciu do obiektów udzielają pracownicy DOK.
§ 5.
1. Osoby niedosłyszące przy załatwianiu spraw w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury mogą skorzystać z pętli indukcyjnej. Aktualnie wyposażona w nią jest kasa biletowa.
§ 6. Dostępność cyfrowa
1. W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności cyfrowej:
1) strony internetowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury - www.dok.pl - zapewnia się alternatywny sposób dostępu, który polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
2) Biuletynu Informacji Publicznej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury - bip.dok.nv.pl -zapewnia się alternatywny sposób dostępu, który polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Wniosek o zapewnienie dostępu alternatywnego dotyczącego dostępności cyfrowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad.
§ 7. Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna
1. W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej zapewnia się alternatywny sposób dostępu.
2. Wniosek o zapewnienie dostępu alternatywnego dotyczącego dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszych zasad.
§ 8. 1. W celu zapewnienia dostępu alternatywnego zarówno w zakresie dostępności cyfrowej, architektonicznej, jak i informacyjno-komunikacyjnej należy zgłosić się za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów komunikacji:
1) Kontakt telefoniczny - Koordynator ds. dostępności: tel. 746465017,
2) Kontakt mailowy – Koordynator ds. dostępności: e-mail dostepnoscatdok [dot] pl,
3) Adres do korespondencji – Koordynator ds. dostępności, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów, pok. 8.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności, wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia skargi na brak dostępności, na zasadach i w trybie, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Załącznik Nr 1
do Zasad dostępu alternatywnego dla osób ze szczególnymi potrzebami w DOK
Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
Dzierżoniów, dnia ......................
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
ul. Świdnicka 23
58-200 Dzierżoniów
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) wnoszę o zapewnienie dostępności cyfrowej.
1. Dane osoby wnioskującej o zapewnienie dostępności:
Imię i nazwisko ....................................................................................................................................................
Adres zamieszkania ............................................................................................................................................
2. Adres strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementy strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej, które mają być dostępne cyfrowo:
..................................................................................................................................................................................
3. Opis elementu, który jest niedostępny i zakres wnioskowanej dostępności:
.................................................................................................................................................................................
4. Proponowany sposób zapewnienia dostępności (możesz wskazać sposób zapewnienia dostępności, np. odczytanie przez pracownika na podany numer telefonu)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
5. Sposób kontaktu z wnioskodawcą- proszę wskazać jedną preferowaną formę kontaktu:
1) telefonicznie pod numerem: ..................................................................................................................
2) listownie na adres pocztowy: ................................................................................................................
3) mailowo na adres e-mail:
4) inny sposób: ..................................................................................................................................................
……………………………………….............................................................................................................
……………………………….……………………
Data i podpis wnioskodawcy
Klauzula informacyjna
w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą
(do wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej)

Administrator Danych
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury reprezentowany przez Dyrektora ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów tel. 74 6464660
Inspektor Ochrony Danych
Pan Tomasz Więckowski kontakt: e-mail iod2atsynergiaconsulting [dot] pl tel.: 693 337 954 lub pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt. 1
Cele przetwarzania danych
Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej.
Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO w związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Okres przechowywania
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną określoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
Odbiorcy Twoich danych
Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci w sytuacjach określonych prawem następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1)prawo dostępu do swoich danych osobowych,
2)prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
3)prawo ograniczenia przetwarzania,
Prawo wniesienia skargi
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o konieczności podania danych
Podanie danych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja wniosku o zapewnienie dostępności.

Załącznik Nr 2
do Zasad dostępu alternatywnego
dla osób ze szczególnymi potrzebami w DOK

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej
Dzierżoniów, dnia ......................
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
ul. Świdnicka 23
58-200 Dzierżoniów
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) wnoszę o zapewnienie dostępności w zakresie dostępności architektonicznej lub dostępności informacyjno – komunikacyjnej. * * Właściwe podkreślić.
1. Dane osoby wnioskującej o zapewnienie dostępności:
Imię i nazwisko.............................................................................................................................
Adres zamieszkania.....................................................................................................................
2. Bariera utrudniająca lub uniemożliwiająca zapewnienie dostępności w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie:
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3. Sposób kontaktu z wnioskodawcą- proszę wskazać jedną preferowaną formę kontaktu:
1) telefonicznie pod numerem: .........................................................................................................
2) listownie na adres pocztowy: ........................................................................................................
3) mailowo na adres e-mail: ...............................................................................................................
4) inny sposób: .......................................................................................................................................
4. Proponowany sposób zapewnienia dostępności:
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

……………………………………………………………
Data i podpis wnioskodawcy
Klauzula informacyjna
w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą
(do wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej)

Administrator Danych
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury reprezentowany przez Dyrektora ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów tel. 74 6464660
Inspektor Ochrony Danych
Pan Tomasz Więckowski kontakt: e-mail iod2atsynergiaconsulting [dot] pl tel.: 693 337 954 lub pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt. 1
Cele przetwarzania danych
Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej.
Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO w związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Okres przechowywania
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną określoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
Odbiorcy Twoich danych
Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci w sytuacjach określonych prawem następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1)prawo dostępu do swoich danych osobowych,
2)prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
3)prawo ograniczenia przetwarzania,
Prawo wniesienia skargi
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o konieczności podania danych
Podanie danych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja wniosku o zapewnienie dostępności.