Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dok.pl Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury.
Data publikacji strony internetowej: 2020-09-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji:2023-03-28
Strona internetowa 
jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. Pochodzą z różnych źródeł, co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
2. Większość opublikowanych filmów posiada napisy tekstowe, są które są dostępne pod przyciskiem „napisy” w odtwarzaczu YouTobe.
3. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:
1. Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
2. Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
3. Strona internetowa jest responsywna.
4. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście oraz możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w górnym pasku plus / minus).
5. Strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem na poziomie 4,5 : 1.
6. Na stronie internetowej stosowany jest fokus (obramowanie) przy elementach interaktywnych.
7. Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.
8. Na stronie internetowej w zakładce oznaczonej ikoną wózka inwalidzkiego znajdują się informacje dot. dostępu alternatywnego oraz filmik z tłumaczeniem PJM z podstawowymi informacjami dotyczącymi instytucji.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Łazor, adres poczty elektronicznej: dostępność@dok.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 64 64 660. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać:
        dane osoby zgłaszającej żądanie,
        wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
        sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
Aplikacje mobilne
Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.
Dostępność architektoniczna
1.    Dzierżoniowski Ośrodek Kultury obsługuje interesantów w 2 budynkach:
Budynek Główny przy ul. Świdnickiej 23
Wejście główne do budynku znajduje się od ul. Świdnickiej z poziomu parteru pozbawione barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście jest możliwe od parkingu, schodami z poziomu chodnika w dół.
Wewnętrzna komunikacja odbywa się klatką schodową lub windą. Ograniczenie dostania się bezpośredniego do działu administracji na I piętrze (sekretariat, gabinet dyrektora, główna księgowa i kadry) ze względu na stopnie schodowe na półpiętro oraz do pomieszczenia na poddaszu – dostęp tylko schodami.
W budynku na każdym poziomie znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Kasa biletowa w budynku głównym jest wyposażona w pętlę indukcyjną.
Sala wykładowa na drugim piętrze jest wyposażona w pętlę indukcyjną.
Budynek Kinoteatru (Kino Zbyszek) przy ul. Świdnickiej 25
Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych (brak windy i podjazdu). Toalety nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Parking dla interesantów
znajduje się między budynkiem głównym a Kinoteatrem. Zostały wyznaczone dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Osobom z niepełnosprawnościami ruchu polecamy skorzystać z wejścia od ul. Świdnickiej, które jest wyposażone w podjazd.