Cyfrowy DOK

                                                                         logo

                                                                                               b

 

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Cyfrowy DOK” w wysokości 164 tys. zł, w ramach programu Konwersja cyfrowa domów kultury.

W ramach projektu instytucja zostanie doposażona w sprzęt niezbędny do prowadzenia Projekt przewiduje stworzenie w DOK nowych przestrzeni cyfrowych w zakresie animacji kultury i edukacji kulturalnej. Podstawą realizacji projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych, dlatego projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników i współpracowników ośrodka kultury. Szkolenia będą dotyczyć merytorycznej i technicznej stronie działalności kulturalnej prowadzonej online lub cyfrowo., a także obsługi zakupionego sprzętu. W ramach projektu planujemy stworzenie studia podcastowego , studia streamingowego oraz sali multimedialnej wyposażonej w pętlę indukcyjną pomocną osobom z problemami słuchu.

Program Konwersja cyfrowa domów kultury, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany do końca sierpnia 2023 r.

plakat

W dniach 29-30 listopada jedenastu pracowników Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury uczestniczyło w szkoleniu „Projektowanie oferty kulturalnej online” przeprowadzonym przez dr Joannę Ojdana.
Na zlecenie Narodowego Centrum Kultury wykonawcą szkolenia była firma CERTES Sp. z o.o.

W czasie szkolenia zajmowaliśmy się m.in. mapowaniem zasobów, przeglądem narzędzi cyfrowych, bezpieczeństwem w sieci, podstawami budowania publiczności, projektowaniem działań w sieci, poznaliśmy narzędzia cyfrowe i dobre praktyki.

Miła atmosfera i zajmujący sposób przekazywania wiedzy stworzyły optymalne warunki do nabycia nowych kompetencji kadry naszej instytucji.

Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Cyfrowy DOK” realizowanego przez Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, a dofinansowanego ze środków programu Konwersja cyfrowa domów kultury, finansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

foto

foto 2

1

2

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury jest w trakcie realizacji projektu „Cyfrowy DOK” dofinansowanego
w ramach programu Konwersja cyfrowa domów kultury, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W lutym i marcu działania były skupione głównie na podnoszeniu kompetencji pracowników. Dziesięć osób z zespołu DOK wzięło udział w ponad dziesięciu szkoleniach i spotkaniach konsultacyjnych, przy czym w większości szkoleń brało udział dwoje i więcej pracowników.

Tematyka szkoleń skupiała się głównie wokół działań online i dotyczyła zarówno strony technicznej jak i merytorycznego przygotowania oferty.

Praktycznie zakończone zostały przygotowania do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup sprzętu, który został ujęty w projekcie.

Projekt będzie realizowany do końca sierpnia 2023 r.