NIM WSTANIE DZIEŃ - Muzyczny spektakl o życiu i twórczosci Krzysztofa Komedy

NIM WSTANIE DZIEŃ Dzierżoniów nastraja jazzowo.

Już 28 kwiet­nia w Kino­te­atrze ZBYSZEK odbę­dzie wyjątkowe widowisko jazzowe.

To jedyne w swoim rodzaju połączenie monodramu, animowanych multimediów i muzyki na żywo, wykonywanej przez kwartet jazzowy, który tworzą: Krzysztof Witkowski – reżyser, gitarzysta basowy, twórca Międzynarodowego Festiwalu Hałda Jazz, osoba Zasłużona dla Kultury Polskiej.

Trailer:  https://www.facebook.com/100014711677281/videos/1421423348293550

Adam Kawończyk zaliczany do czołowych trębaczy jazzowych w Polsce, Oleg Dyyak: multiinstrumentalista, akordeonista, klarnecista i perkusista, laureat międzynarodowych konkursów akordeonowych. Piotr Domagała gitarzysta jazzowy, twórca oryginalnych projektów z pogranicza jazzu i folku, laureat mistrzowskich konkursów gitarowych.

W rolę jednego z najgenialniejszych kompozytorów muzyki filmowej wciela się znakomity Michał Kosela, na co dzień aktor Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu.

Ta muzyczno – teatralna opowieść o polskim kompozytorze, światowej sławy pokazuje, jak niezwykłą ponadczasowością wyróżnia się twórczość autora muzyki do niemalże 70 filmów, jest historią również o tym, że Komeda da się lubić bez względu na dekadę i nie trzeba czekać na jubileusz upamiętnienia 100. rocznicy aby przybliżać coraz większym rzeszom twórczość i sylwetkę geniuszu mistrza Komedy.

Jesteśmy przekonani, że kwiecień to najlepszy czas na prezentowanie postaci i dorobku artystycznego Komedy. Krzysztof Trzciński urodził się 27 kwietnia a zmarł rów­nież w kwiet­niu – dokład­nie 23.04.1969 roku.

Przy­czyna śmierci muzyka do końca pozo­staje tajem­nicą, róż­no­rodne tek­sty bio­gra­ficzne nie roz­wie­wają te zagadki, co wię­cej toczą na ten temat spory.

Dzier­żo­niów to kolejne mia­sto, które w spo­sób zna­czący zazna­czyło swoją pozy­cję na jaz­zo­wej mapie Pol­ski. To wła­śnie tam odby­wają się cykliczne kon­certy jaz­zowe (m.in. słynne muzyczne czwartki), które od wielu lat two­rzą nie­prze­ciętne, pozy­tyw­nie nastra­ja­jące brzmie­nie tego mia­sta.

W ramach wspo­mnia­nych czwart­ków jaz­zo­wych gościem Jez­zo­wego Pagazu był Tomasz Lach – przy­brany syn Krzysz­tofa Komedy.

Syl­wetki muzy­ków, postawy pasjo­na­tów jazzu, jak i pro­mo­to­rów tego gatunku muzycz­nego pozwa­lają publicz­no­ści pro­po­no­wa­nych przez mia­sto wyda­rzeń być świad­kami feno­menu wciąż nie­wy­czer­pa­nego pola kom­po­zy­cji, inter­pre­ta­cji i aktyw­no­ści twór­czych.

Bur­mistrz mia­sta Dzier­żo­niów - Dariusz Kuchar­ski, Dyrek­tor Dzier­żo­niow­skiego Ośrodka Kul­tury - Krzysz­tof Tokar­ski, oraz popu­la­ry­za­tor jazzu, twórcaj „DGN Klub Jazzowy Pegazz” - Mate­usz Cegiełka - to trzy postaci, dobrze znane w śro­do­wi­sku jaz­zo­wym, pasjo­naci, teo­re­tycy jazzu, melo­mani, któ­rzy od wielu lat two­rzą i pro­mują dobry jazz.

Ich entu­zjazm, otwarte i życz­liwe przy­ję­cie pro­po­zy­cji wysta­wie­nia dzieła Krzysz­tofa Wit­kow­skiego - reży­sera spek­ta­klu, pozwoli stwo­rzyć dzier­żo­niow­skiej publicz­no­ści oka­zję do wyru­sze­nia w reflek­syjną podróż z Krzysz­to­fem Komedą, pre­kur­so­rem pol­skiego jazzu i wybit­nym arty­stą w ponad­go­dzin­nym wido­wi­sku, łączą­cym kon­cert jaz­zowy z ani­mo­wa­nym obra­zem w wykonaniu Agaty Szuby i Daniela Kusaka oraz mono­dra­mem bie­głej gry aktor­skiej.

Zapra­szamy Pań­stwa na nastra­ja­jący pozy­tyw­nie spek­takl!

Organizatorem spektaklu jest Dzierżoniowski Ośrodek Kultury i ,,DGN Klub Jazzowy Pegazz’’.

Współorganizatorem kwietniowej trasy teatralnej jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Kulturę Wysokich Lotów wspiera: Port Lotniczy we Wrocławiu oraz Fundacja KGHM Polska.

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Patronat medialny: TVP KULTURA

https://tvpkultura.tvp.pl/59204736/nim-wstanie-dzien

28.04.2022 r. godz. 19.00 Kinoteatr "Zbyszek"

Bilety 50 zł przedsprzedaż 75 zł w dniu koncertu

Bilety do nabycia w kasie biletowej DOK ul. Swidnicka 23, I piętro, w godz. 10.00 - 17.00

tel. do kasy 74 64 65 019 w biletomacie lub na naszej stronie internetowej: www.dok.pl